Menu
Obec Holasovice
Holasovice

Strategický plán

Strategický plán rozvoje obce Holasovice

Zadavatel: Mikroregion Opavsko severozápad

Zpracovatel: Berman Group

Verze: pracovní pro veřejné projednání

Obsah

1. Úvod

2. Strategická vize, globální cíl a strategické cíle

DÍLČÍ STRATEGIE

3. Prioritní oblasti, cíle, priority a opatření strateg. plánu rozvoje Neplachovic

4. Návrh implementace – implementační zásady

PŘÍLOHY.

1.Úvod

Dostává se Vám do rukou Strategický plán rozvoje Holasovic, středně- až dlouhodobý dokument, který rámuje další vývoj obce a určuje dlouhodobou strategickou vizi a globální cíl, a strategické cíle, priority a opatření. Opatření představují zpravidla konkrétní projekty či aktivity, které obec bude realizovat či prosazovat v horizontu přibližně 15 dalších let.

Práce na strategickém plánu rozvoje obce byly zahájeny na podzim 2019 rozsáhlými analytickými pracemi na úrovni mikroregionu, které byly doplněny dalšími analytickými pracemi v jednotlivých obcích na jaře 2020. Analýzy byly představeny jak pracovní skupině na úrovni mikroregionu tak Komisi pro strategické plánování obce.

Na analýzu mikroregionu navazovaly též diskuse o možném směřování mikroregionu i jeho obcí, o trendech vývoje, o problémech a možných rozvojových trajektoriích na úrovni mikroregionu a jednotlivých obcí. Byly zváženy též změny, jimiž prochází Česká republika i území mikroregionu a jejich důsledky pro příležitosti a ohrožení, jimž jednotlivé obce mikroregionu i mikroregion jako celek budou v příštích letech čelit. Výsledky těchto diskusí byly poněkud znejistěny důsledky pandemie Covid-19, která přišla ve fázi plánovací a jejíž dopady na všech úrovních života v Česku jsou stále nejisté a bude tomu tak ještě nějaký čas. Nicméně i přes tyto nejistoty se podařilo některé zjevné dopady ve strategii Holasovic zohlednit – např. pravděpodobné omezení sdílených daňových příjmů, změny ve struktuře, rozsahu a zaměření dotačních titulů, které obce mohou využít pro další rozvoj jako doplňkové k vlastním zdrojům apod.

Strategický plán vypracovala Komise pro strategický rozvoj Holasovic ve spolupráci s poradenskou společností Berman Group s.r.o, která byla zodpovědná za koordinaci plánovacího procesu, připravovala analytické vstupy, moderovala jednání Komise a zpracovávala příslušné výstupy.

 

2.Strategická vize, globální cíl a strategické cíle

Strategická vize

Strategická vize představuje obraz obce v horizontu přibližně 10-15 let. Vychází ze současné situace a respektuje výchozí podmínky, zároveň však formuluje ambice místní komunity o tom, kterým směrem by se měl rozvoj obce ubírat, kam má obec směřovat a dlouhodobé představy o tom, jak by měla obec v budoucnosti vypadat.

Strategická vize Holasovic:

Holasovice jsou bohatou, přitažlivou, dobře udržovanou a rozvíjející se obcí s dobrou dostupností do Opavy, která poskytuje svým obyvatelům nadprůměrný rozsah služeb ve vysoké kvalitě, je přitažlivá pro nové obyvatele, nabízí zajímavé příležitosti pro krátkodobé návštěvníky, mladí lidé se do ní rádi vracejí a senioři jsou zde spokojeni.

Holasovice leží v blízkosti Opavy, a protože se jedná o dobře udržovanou obec, která významně investuje do místní kvality života i služeb pro obyvatele, do infrastruktury a obecních zařízení, představují dobré místo pro život, které je příjemné, klidné, ale současně je odtud blízko do města, které nabízí další služby a zejména pracovní místa. Opava je z Holasovic dobře dostupná jak autem, tak veřejnou dopravou. Holasovice jsou také obcí, která usiluje o co nejvyrovnanější podmínky pro život ve všech místních částech, investuje a postupně doplňuje veřejná zařízení a infrastrukturu ve Štemplovci a v Kamenci. Obec si bude udržovat a bude dále rozvíjet nadstandardní služby pro vlastní obyvatele, chce však být také přirozeným cílem pro lidi, kteří hledají bydlení v příjemné, dobře udržované, klidné obci, a kteří přitom chtějí mít blízko do města. Bude představovat dobrou alternativu bydlení pro lidi z blízké Opavy, nestojí však o překotný růst, bude usilovat o to, aby se nově příchozí zařadili do místní komunity. Obec se bude také dále připravovat na pokračující stárnutí populace a bude vytvářet podmínky pro seniory, aby mohli v obci žít do vysokého věku a co nejvíce samostatně.

Globální cíl

Globální cíl vychází ze strategické vize a zároveň představuje východisko či rámec pro výběr a formulaci prioritních oblastí a strategických cílů každé prioritní oblasti.

Globální cíl:

Obec bude zlepšovat životní podmínky svých obyvatel tím, že bude rozvíjet, doplňovat a zvyšovat kvalitu služeb, občanské vybavenosti a technické infrastruktury, bude se podílet za zlepšování okolní krajiny a bude vytvářet podmínky pro spokojený život seniorů a zvyšovat přitažlivost pro nové obyvatele i návštěvníky.

Strategické cíle

Strategické cíle jsou navrženy vždy jeden pro každou prioritní oblast rozvoje obce, rozvádějí vizi a globální cíl a představují podrobnější vodítko pro rozpracování priorit a opatření strategického plánu. V Holasovicích byly vymezeny tři prioritní oblasti, které pokrývají témata, vycházející z vize a z globálního cíle. Podrobnější popis prioritních oblastí je uveden dále vždy v úvodní části každé dílčí strategie.

Pro každou prioritní oblast byla vypracována dílčí strategie s vlastními strategickými cíli, prioritami a opatřeními. Tyto dílčí strategie, i když stojí každá do určité míry samostatně, obsahují opatření, která je navzájem propojují a jejichž realizace se vzájemně podporují.

Prioritní oblast A. Dobré podmínky pro život v obci – základní občanská vybavenost a služby

Strategický cíl:

Udržet rozsah služeb a občanské vybavenosti v Holasovicích, zvyšovat jejich kvalitu a dostupnost i pro obyvatele místních částí a rozvíjet příležitosti pro společenské a volnočasové aktivity.

Prioritní oblast B. Infrastruktura a životní prostředí v Holasovicích a místních částech

Strategický cíl:

Zvýšit komfort a bezpečnost dopravního provozu v Holasovicích i místních částech, dobudovat a zlepšit technickou infrastrukturu a zvýšit odolnost území vůči klimatickým změnám.

Prioritní oblast C. Přitažlivost Holasovic a okolí

Strategický cíl:

Zvýšit přitažlivost obce pro mladé lidi, aby se do území vraceli nebo zde zůstávali, vytvářet podmínky pro rozvoj drobných řemesel a živností v Holasovicích a ve spolupráci s mikroregionem vytvářet nabídku v oblasti cestovního ruchu za účelem zvýšení příjmů z cestovního ruchu.

DÍLČÍ STRATEGIE

Prioritní oblasti:

  1. Dobré podmínky pro život v obci – základní občanská vybavenost a služby
  2. Infrastruktura a životní prostředí v Holasovicích a místních částech
  3. Přitažlivost Holasovic a okolí

3.Prioritní oblasti, cíle, priority a opatření strategického plánu rozvoje Holasovic

Prioritní oblast A.

A. Dobré podmínky pro život v obci – základní občanská vybavenost a služby

Dostupnost dostupnost základních služeb ve venkovských obcích je důležitá. Přestože množství služeb, pestrost jejich nabídky, otevírací hodiny apod. nemohou konkurovat městským centrům, je šíře služeb a jejich dostupnost v místě nebo v blízkém okolí důležitým faktorem dalšího rozvoje. Holasovice jsou v tomto směru v současné době vcelku dobře vybaveny. Fungují zde dvě mateřské školy, dětský pediatr a ve všech místních částech jsou k dispozici dětská hřiště. Četnost autobusových spojů je dostatečná, z Holasovic se lze dostat do Opavy nebo Krnova snadno vlakem. 

V Holasovicích je funkční hospoda a další hospoda se nachází v opravené budově zemědělského družstva v místní části Loděnice, ale zde je kvalita poskytovaných služeb různorodá a dochází k častému střídání provozovatele. Obchody smíšeným zbožím jsou místní části Loděnice a v Neplachovicích.

Velkým pozitivem jsou moderní dětská hřiště, která se nacházejí v každé místní části.  Vzdělávací, společenskou a kulturní roli sehrává v obci místní knihovna, která je velice aktivní a plní roli kulturního střediska pro široké okolí, nejen pro Holasovice. Knihovna kromě toho provozuje regionální síť poboček v mikroregionu Opavsko severozápad i v dalších obcích/sídlech mimo mikroregion. V Holasovicích je kinosál, v němž se pravidelně promítá!

Další služby se nacházejí v sousedních Neplachovicích, které jsou od Holasovic přes hlavní silnici. Zde je základní škola (9. tříd), pošta, praktický lékař, kostel, hřbitov.

V Holasovicích i v jednotlivých místních částech – Loděnice, Štemplovec a Kamenec se bude v příštích letech zvyšovat počet osob nad 75 let, kteří budou vyžadovat určitou pomoc a strukturu služeb. Obec se snaží na tento vývoj připravit. Vytvořila verzi webových stránek přívětivých pro seniory. Portál i obsah je koncipován tak, aby co nejlépe vyhověl starším občanům – zjednodušená a názorná navigace, zobrazení obsahu velkým písmem pro lepší čitelnost a některé části je možné nechat si i předčítat. V roce 2021 bude v Holasovicích uvedeno do provozu Komunitní dům seniorů v podobě 14 bytů. Tato forma ubytování poskytne starým lidem, kteří se již nedokážou starat o svůj dům nebo žijí v hůře dostupných místních částech, možnost zůstat v obci nadále žít. Terénní sociální služby jsou v obci zajišťovány různými organizacemi převážně z Opavy a širšího okolí. Poskytovatelé zatím dokážou přiměřeně reagovat na potřeby jednotlivých zájemců, ale poptávka po této službě se do budoucna bude zvyšovat. Tyto služby si jednotliví zájemci zajišťují samostatně.

Strategickým cílem této prioritní oblasti je:

Udržet rozsah služeb a občanské vybavenosti v Holasovicích, zvyšovat jejich kvalitu a dostupnost i pro obyvatele místních částí a rozvíjet příležitosti pro společenské a volnočasové aktivity.

Priority a opatření pro dosažení strategického cíle

A.1. Zvyšovat dostupnost a kvalitu služeb v obci

Obec v roce 2019 zahájila obnovu lokality Dvora v Holasovicích. V první fázi je budován Komunitní dům pro seniory, na který bude navazovat postupná revitalizace celého území, tak aby vzniklo atraktivní centrum obce.  

Na území obce Holasovice a v místní části Loděnice je nabízeno předškolní vzdělávání v celkové kapacitě 80 míst. Udržení mateřské školy je pro budoucí rozvoj obce klíčovým faktorem zejména pro mladé rodiny, které by se do obce mohly přestěhovat. Obě budovy MŠ prošly nedávno celkovou rekonstrukcí, všechny prostory jsou vybaveny kvalitním nábytkem, hračkami i pomůckami. Přesto je důležité počítat s investicemi, které vyplynou jednak z běžného provozu MŠ a dále pak ty, které povedou ke zkvalitňování vzdělávání.

A.1.1. Centrum obce v Holasovicích

Obec vykoupí zbylé pozemky pod sokolovnou a bude postupně území revitalizovat, včetně rekonstrukce objektu sokolovny a obnovy původní novobarokní brány do dvora tak, aby vzniklo atraktivní centrum obce. Realizace bude navazovat na celkové oživení areálu Dvora.  

Termín: 2020+

A.1.2. Materiálně technické vybavení mateřské školy

Dle potřeb bude obec udržovat, případně modernizovat budovy a zázemí mateřské školy v Holasovicích i v Loděnici.

Termín: od r. 2021 průběžně

A.1.3. Vybudování dopravního hřiště pro MŠ

Obec bude spolupracovat s vedením MŠ na přípravě projektu pro výstavbu dětského dopravního hřiště na zahradě MŠ v Holasovicích.

Termín: přípravné práce 2021 jaro, výstavba 2022

A.1.4. Zkvalitňování výuky v mateřských školách

Mateřská škola si nastaví systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který bude podporovat profesní růst zaměstnanců školy.

Termín: od r. 2021 dále

A.2. Rozvíjet možnosti pro aktivní trávení volného času všech obyvatel a zvyšovat jejich zájem o dění v obci

Pro rozvoj Holasovic a jejich místních částí je volnočasové zázemí důležité. Obec vybudovala v posledních letech ve všech místních částech dětská hřiště. Holasovice a Loděnice mají své sportovní areály, které obec chce nadále rozšiřovat za účelem širší nabídky pro aktivní trávení volného času. Sportovní vyžití nabízí také místní část Kamenec – fotbalové hřiště a Štemplovec – tenisové kurty, jejichž údržbu si zajišťuje tenisový klub sám za finančního příspěvku obce.

Obec trápí, že mladí lidé často jezdí za kulturními a sportovními aktivitami zejména do Opavy. Obec chce iniciovat akce, které více zatáhnou mladou generaci do chodu obce, a chce také posilovat komunitní a společenské vazby mezi obyvateli. Vedle základních služeb je dostatečná nabídka příležitostí pro trávení volného času a pro zájmovou činnost dalším významným prvkem, který zvyšuje atraktivitu obce.

A.2.1. Rozšíření sportovního areálu v Holasovicích

Obec bude budovat další součásti sportovního areálu dle zpracované studie. Postupně bude areál rozšířen o hřiště volejbalu, nohejbalu, malou kopanou, hřiště s umělým povrchem, a to včetně zázemí pro sportovce.

Termín: postupné budování jednotlivých hřišť od r. 2021 průběžně

A.2.2. Doplnění sportovně-kulturního zázemí v místní části Loděnice

Obec bude pokračovat v obnově veřejného prostoru v Loděnici v sousedství centra obce v prostorách víceúčelového hřiště. Vybuduje zázemí u víceúčelového sportovního hřiště tak, aby umožňovalo pořádání také společenských a kulturních akcí a mohlo sloužit nejen pro sportovní aktivity, ale aby se stalo novým společenským centrem místní části. Součástí je již vybudovaný chodník mezi rybníkem a sportovním areálem.

Termín: 2021+ podle dostupnosti finančních prostředků

A.2.3. Zázemí u obecního domu ve Štemplovci

Obec bude rozšiřovat zázemí u obecního domu ve Štemplovci a bude zde postupně budovat společenské centrum místní části. Vybuduje zde parkoviště, zázemí knihovny a prostory pro hasiče.

Termín: přípravné práce 2021, realizace 2021+ podle dostupnosti finančních prostředků

A.2.4. Přestavba chovatelského střediska

Obec bude modernizovat bývalé chovatelské středisko včetně zahrady na společenské zázemí  - sál s dobře vybaveným zázemím pro pořádání kulturních a společenských akcí, svateb, rodinných setkání apod. Společenské středisko bude sloužit jak občanům Holasovic a jejich místních částí, tak bude možné je nabízet zájemcům z okolí, vč. například z Opavy.

Termín: přípravné a projektové práce 2020, realizace podle dostupnosti finančních prostředků

A.2.5. Podpora zájmové a spolkové činnosti v obci

Obec bude nadále podporovat zájmovou a spolkovou činnost, tradiční a úspěšné kulturní, společenské a sportovní akce a činnost místních spolků, sportovních klubů a zájmových kroužků. Zároveň bude podporovat nové typy a možnosti aktivního trávení volného času, které budou zaměřeny na mladou generaci v obci a budou ji motivovat k zapojení.

Termín: 2020 průběžně

A.3. Vytvořit zázemí a dobré podmínky pro stárnoucí populaci

Ve všech místních částech Holasovic se postupně zvyšuje a bude zvyšovat počet osob starších 70 let, v průběhu příštích 15 let vzroste počet starých lidí téměř na dvojnásobek, zvětší se podíl nejstarší složky populace nad 80 let věku. O tyto lidi, pokud potřebují pomoc, se dosud většinou starají rodinní příslušníci, v případě potřeby pomoc nabízí sousedé, lidé si v obci pomáhají navzájem. V obci působí různí poskytovatelé sociálních služeb z Opavy či jiných měst, rodiny si tyto služby zajišťují samy. Trend stárnutí bude pokračovat a lze očekávat, že postupně poroste také potřeba nabídnout starým lidem pomoc i mimo rámec rodiny či sousedské pomoci, a to nejen formou různých služeb, ale také zázemí např. ve formě sociálních, bezbariérových, dobře přístupných bytů.

A.3.1. Sociální byty

Obec v současnosti realizuje Komunitní dům seniorů se 14 nájemními byty, včetně zázemí. Po dokončení bude obec vyhodnocovat zájem a úspěšnost komunitního domu a v návaznosti na dostavbu a modernizaci centra obce (Dvora) bude zvažovat další rozšiřování této formy bydlení. Při rozšiřování – případně i do dalších objektů v obci, bude zvažovat zřízení či zprostředkování pečovatelské služby jako doplňkové služby k bydlení pro seniory.

Termín: vyhodnocení zájmu a pořeb Komunitního domu v letech 2022/23, plánování rozšíření a dalších služeb v návaznosti na vyhodnocení, případná realizaci dalších bytů a pečovatelské služby po r. 2024

A.3.2. Terénní sociální služby

Obec bude postupně, dle potřeb zájmu obyvatel, zpočátku zejména v Komunitním domě, pomáhat zprostředkovat poskytování terénních sociálních služeb pro seniory v obci, případně také terénních zdravotních služeb a kombinaci služeb. Obec bude koordinovat postup s okolními obcemi nebo s mikroregionem Opavsko severozápad při získávání poskytovatelů sociálních služeb. V případě, že bude ve spolupráci s mikroregionem zřízena funkce koordinátora sociálních služeb podílet se na jejím zřízení.

Termín: v návaznosti na aktivity MR Opavsko SZ

A.3.3. Doprava pro seniory

V případě, že mikroregion Opavsko severozápad nebo okolní obce budou zřizovat/podporovat dopravu pro osoby v seniorském věku, kteří potřebují důležité záležitosti vyřizovat mimo obec – lékař, úřady – obec Holasovice se bude podílet na této iniciativě a bude nabízet tuto službu seniorům v jednotlivých místních částech.

Termín: v návaznosti na aktivity MR Opavsko SZ

B. Infrastruktura a životní prostředí v Holasovicích a místních částech.

Přes území Holasovic prochází silnice I. třídy I/57, která zajišťuje obyvatelům snadnou dostupnost do Opavy. Ta nabízí větší možnosti pracovních příležitostí, vzdělávání i širší spektrum služeb, ať už veřejných, nebo soukromých. Dopravní dostupnost z jádrového sídla Holasovic je dobrá. Každodenně do Opavy míří dostatečné množství autobusových či železničních spojů.

Pozornost se v této oblasti zaměřuje na zkvalitnění silniční infrastruktury, která je v majetku či správě obce. Zvyšování kvality místních komunikací, zvyšování bezpečnosti chodců, cyklistů a řešení problémů v oblasti dopravy v klidu jsou oblasti, kterým se chce obec v následujících letech věnovat. Při plánování aktivit v oblasti dopravy bude brán zřetel na čtyři zásadní faktory – bezpečnost, udržitelnost, efektivnost a vstřícnost.

Vybavenost základní technickou infrastrukturou je přímo v Holasovicích na vysoké úrovni – je zde napojení na veřejný vodovod, kanalizaci, plyn, v Loděnici je také bioplynová stanice. Pozornost se v této oblasti zaměřuje především na dobudování kanalizace a čističky odpadních vod v některých místních částech (Kamenec a Štemplovec) a dostupnost mobilních a internetových služeb. Území Holasovic i místních částí je sice formálně pokryto dobrým signálem mobilních operátorů, datovým signálem a možností připojení k vysokorychlostnímu internetu. Podrobnější analýza však ukázala, že zde existují místa se zhoršeným nebo žádným signálem, obdobně je zhoršená dostupnost rychlého internetu. Tyto služby jsou z pohledu mladé generace dnes již nezbytností a lze je počítat k základní občanské vybavenosti. Jejich význam se bude dále zvyšovat, krize nouzového stavu vyvolaná Covid-19 tento trend zvýraznila.

Obec má nastaven systém třídění odpadu, v minulosti investovala do vybudování odpadových hnízd, jejichž svoz zajišťují Technické služby Opava. V této oblasti chce obec zvýšit podíl vytříděného odpadu a jednotlivá místa zkulturnit, tak aby nenarušovala celkový vzhled obce.

Projevy klimatických změn se nevyhýbají ani Holasovicím a jednotlivým místním částem. Obyvatelé pociťují nedostatek vody například ve studnách, rovněž půda je ohrožena suchem. Na druhou stranu menší množství srážek je často nahrazeno intenzivnějšími lokálními přívalovými srážkami, které způsobují řadu problémů – lokální povodně, splach půdy z okolních polí, bahno v obci apod.

Strategickým cílem této prioritní oblasti je:

Zvýšit komfort a bezpečnost dopravního provozu v Holasovicích i místních částech, dobudovat a zlepšit technickou infrastrukturu a zvýšit odolnost území vůči klimatickým změnám.

Priority a opatření pro dosažení strategického cíle

B.1. Kvalita dopravní sítě a bezpečnost na komunikacích v obci

Obec pravidelně investuje do údržby klíčových místních komunikací, které propojují vzájemně jednotlivé části. Do budoucna bude obec nadále věnovat pozornost údržbě komunikací, které jsou v jejím majetku a zaměří se na dobudování některých místních či obslužných komunikací, které uleví dopravně především v obydlených částech území, vytvoří bezpečnější či pohodlnější spojení mezi místními částmi a zpřístupní části obce vhodné pro další rozvoj.

Důležitou oblastí je zvyšování bezpečnosti pohybu chodců v obci. V minulosti byla zklidněna doprava na silnici I/57, která tvoří okraj místní části Holasovice, toto zklidnění by mělo pokračovat i nadále.

B.1.1. Chodníky a veřejná prostranství

Obec bude dále modernizovat chodníky ve všech místních částech a postupně dobuduje chybějící včetně případného propojení jednotlivých místních částí v místech, kde je pěší spojení nebo spojení na kole hojně využíváno. Spojení mezi místními částmi bude navrženo tak, aby mohlo být využíváno i jako cyklostezka. Prioritní úseky jsou uvedeny níže, ale opatření se na ně nebude omezovat.

B.1.1.1. Pokračování spojnice mezi Holasovicemi a Loděnicí, která byla již dokončena v roce 2019, až do Kamence. Součástí bude také doplnění biokoridorů a alejí podél cest.

B.1.1.2. Bezpečný průchod kolem nástupiště a nádraží v Holasovicích, tj. mimo stávající nástupiště všude, kde to místní poměry dovolí – tedy např. za budovou zastávky, za nástupištěm podél plotu přilehlé nemovitosti.

B.1.1.3. Úprava veřejných prostranství, např. kolem T. G. Masaryka, u Floriánka, apod.

Termín: 2021 a dále podle dostupnosti finančních prostředků

B.1.2. Obslužná komunikace Holasovice - Zemědělské družstvo Loděnice

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice se bude podílet na vybudování obslužné komunikace z Holasovic kolem Černé šopy do střediska zemědělského družstva v Loděnici a dále až do Kamence.  Obec Holasovice zajistí spolupráci obce, zemědělského družstva a Státního pozemkového úřadu. Součástí bude také doplnění biokoridorů a výsadba zeleně a alejí podél cest, zřízení zatravňovacích pásů, nové mostky, protipovodňová opatření apod.

Termín: podle postupu dohody obce se SPÚ a se Zemědělským družstvem

B.1.3. Komunikace pod bývalou cihelnou

Obec vybuduje místní komunikaci v území pod bývalou cihelnou, aby se zpřístupnila stavební místa v této oblasti.

Termín: přípravné a projektové práce 2020, realizace podle dostupnosti finančních prostředků

B.2. Technická infrastruktura a lepší dostupnost mobilních služeb a internetu

Technická infrastruktura je v Holasovicích na velmi vysoké úrovni. V místní části Holasovice je kanalizace, ČOV, vodojemy jsou v Holasovicích a Kamenci. Ne všichni obyvatelé jsou napojeni na vodovod, ale všichni mají možnost, kapacita vodojemů a vodovodní sítě je dostatečná. V roce 2018 bylo veřejné osvětlení modernizováno a dnes jsou světelným zdrojem LED svítidla.

Místní části Kamenec a Štemplovec, nejsou napojeny na ČOV a nejsou centrálně odkanalizovány. V současné se zpracovává projektová dokumentace pro novou ČOV ve Štemplovci a pro novou splaškovou kanalizaci ve Štemplovci a v Kamenci. Obec předpokládá získání stavebního povolení v roce 2021, realizaci pak podle finančních prostředků od roku 2022 dále.

V některých částech obce se obyvatelé potýkají s nestabilním signálem mobilních operátorů nebo s problémem připojit se ke kvalitnímu a stabilnímu internetu, ale zkušenosti obyvatel se různí. V obci jsou kromě mobilních operátorů a 02 další čtyři poskytovatelé internetu – B-net, Laz-net, Ramaša a CZ net FREE Opava, nabídka služeb připojení k internetu je nadprůměrná.

B.2.1. Čistička odpadních vod pro místní části Štemplovec a Kamenec

Obec zadala zpracování projektové dokumentace na vybudování ČOV pro místní části Štemplovec a Kamenec a novou splaškovou kanalizaci ve Štemplovci a v Kamenci.  Obec bude realizovat výstavbu ČOV podle finančních prostředků od roku 2022 dále.

Termín: do r. 2025

B.2.2. Odkanalizování místní části Štemplovec a Kamenec

Obec vybuduje kanalizaci v místních částech Štemplovec a Kamenec napojí je na čistírnu odpadních vod. 

Termín: přípravné a projektové práce 2021, realizace podle dostupnosti finančních prostředků, nejdéle do r. 2025 spolu s ČOV

B.2.3. Odkanalizování místní části Kamenec

Obec vybuduje kanalizaci v místní části Kamenec a napojí ji na čistírnu odpadních vod.

Termín: přípravné a projektové práce 2020, 2021, realizace podle dostupnosti finančních prostředků, nejdéle do r. 2025 spolu s ČOV

B.2.4. Internet a mobilní služby

Obec bude jednat s mobilními operátory a poskytovateli internetového připojení o možnostech posílení a stabilizace připojení a poskytování služeb v Holasovicích a místních částech.

Termín: od r. 2021 dále

B.3. Zdokonalovat systém nakládání s odpady na území Holasovic a místních částí

Lidé v Holasovicích i místních částech mají možnost třídit odpad (sklo, papír, plasty, jedlý olej, nápojové kartony) na stálých sběrných místech. Obec věnuje pozornost také likvidaci biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, organizuje dvakrát ročně sběr nebezpečného odpadu, jedenkrát za rok sběr starých pneumatik a zajišťuje odběr velkoobjemového odpadu, který následně likviduje zákonem stanoveným způsobem. Odpadové hospodářství je v obci považováno za velmi důležité, proto obec plánuje rozšířit případná sběrná místa a chce věnovat pozornost zlepšení vzhledu sběrných míst, tak aby nepůsobila nevzhledným dojmem.

B.3.1. Budování nových odpadových hnízd

Obec rozšíří počet odpadových míst v horní části Holasovic a v případě potřeby bude budovat další v místních částech.

Termín: v roce 2021

B.3.2. Modernizace stávajících odpadových hnízd

Obec zajistí zastřešení a modernizaci jednotlivých odpadových hnízd, tak aby se zlepšil vzhled kontejnerových stání, případně vybraná odpadová hnízda přemístí, aby méně rušila obyvatele, kteří bydlí v sousedství.

Termín: v roce 2021

B.3.3. Motivační systém pro občany

Obec připraví a nastaví motivační systém pro obyvatele tak, aby ti, kteří pravidelně a dobře třídí odpad, byli zvýhodněni. Součástí bude ve spolupráci s mateřskou školou či spolky realizace aktivit zaměřených na osvětu a výchovu při nakládání s odpady.

Termín: od roku 2021 dále, výsledky průběžně vyhodnocovat a měřit podíl a objem tříděných odpadů

B.4. Zvyšovat odolnost a adaptaci území Holasovic a místních částí na klimatické změny

Fyzické prostředí a zeleň plní v obci důležitou roli hned z několika důvodů. První je hledisko estetické, lidé chtějí žít v prostředí, které je atraktivní a příjemné. Druhým aspektem je hledisko ochrany životního prostředí. Zejména vzrostlá zeleň působí jako ochrana proti emisím a snižuje prašnost, v intravilánu snižuje teplotu v letních vedrech, v krajině poskytují stromy a keře ochranu menším volně žijícím zvířatům a ptákům.

Obec Holasovice včetně místních částí působí příjemným dojmem, přesto i zde se nacházejí místa, která působí nevýrazným či jsou zanedbána. Údržba a revitalizace veřejných prostranství, posilování funkce zeleně a její údržba a obnova patří mezi oblasti, kterým chce obec věnovat svou pozornost.

Klimatické změny, které sebou přináší na jedné straně výraznější sucho a na straně druhé lokální přívalové a intenzivnější srážky, způsobují spoustu problémů. V obci byla vybudována protipovodňová opatření – suchá nádrž nad Loděnicí, buduje se protipovodňová hráz v Holasovicích kolem řeky Opavy. Obec ve spolupráci s místními zemědělci a správcem povodí Povodí Odry s.p. chce dílčími úpravami zabránit negativním dopadům spojených se změnami klimatu a zlepšit ochranu obce proti povodním..

B.4.1. Ochranná a protierozní opatření podél komunikací

Obec zajistí ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem finance na realizaci ochranných a protierozních opatření podél obslužné komunikace z Holasovic kolem černé šopy do střediska zemědělského družstva v Loděnici a dále spojnici z Loděnice až do Kamence. Následně zajistí výsadbu doprovodné zeleně, úpravu biokoridorů a biocenter, opěrných zídek a zatravňovacích pásů ve svažitých pozemcích proti splachování ornice z polí.

Termín: 2021 a dále průběžně, podle jednání se Státním pozemkovým úřadem

B.4.2. Mlýnský náhon

Obec připraví zadání a zadá zpracování studie pro řešení lokality starého mlýnského náhonu na řece Opavě. Studie bude řešit opětovné přivedení vody do mlýnského náhonu, zkvalitnění prostředí přírodními a přírodě blízkými úpravami a výsadbou vhodné zeleně, a v dílčích variantách bude navrhovat a posuzovat možná využití této oblasti k rekreaci a krátkodobému odpočinku, včetně příslušného vybavení drobnými prvky pro sport nebo odpočinek. Pro obnovu lze využít náhradní výsadbu.

Termín: Zadání studie v r. 2021, realizace podle výsledků studie a podle dohod se správcem povodí.

B.4.3. Krajinné úpravy podél řeky Opavy

Obec ve spolupráci se správcem toku a s majiteli pozemků bude iniciovat a prosazovat krajinné úpravy v nivě Opavy, spočívající v budování rybníčků, mokřadů, zatravnění, osázení vhodnou zelení. Účelem úprav bude jednak zlepšit vzhled území podél řeky, aby bylo atraktivní pro procházky a každodenní rekreaci nebo sportování v přírodě, zlepšit podmínky pro zadržení vody v krajině a vytvořit lepší podmínky pro ptáky a zvěř. Pro osázení lze využít náhradní výsadbu.

Termín: Zadání studie v r. 2021, realizace podle výsledků studie a podle dohod se správcem povodí.

C. Přitažlivost Holasovic a okolí

Holasovice i jednotlivé místní části se potýkají v posledních letech s úbytkem obyvatel. Především mladí lidé z obce odcházejí, případně se po studiu do obce nevrací. Jedním z důvodů může být nedostatek bydlení pro mladé, případně nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domů. Velkým pozitivem jsou pro obec pozemky pro rozvoj bytové výstavby, které má vyčleněny ve svém územním plánu. Obec v nedávné době zainvestovala šest pozemků, které byly prodány v roce 2019 a již se na nich realizuje výstavba. Obec také zrekonstruovala v místní části Loděnice rodinný domek, ve kterém vybudovala tři malometrážní byty, které pronajímá místním občanům jako „startovací byty“.

Důležitým faktorem přitažlivosti nejen obce, ale celého mikroregionu, je dostatečná nabídka kvalitních pracovních míst. Přestože velká část obyvatel Holasovic dojíždí za prací do okolních obcí a center (Opava, Neplachovice, Krnov, Ostrava aj.), stále nezanedbatelná část pracuje v obci. Kromě Zemědělského družstva Hraničář působí v obci i drobní živnostníci a řemeslníci, kteří často vykonávají svou činnost v prostorech svých rodinných domů. Obec chce tato pracovní místa udržet a zároveň vytvářet podmínky pro případný rozvoj drobných řemesel.

Holasovice patří v mikroregionu Opavsko severozápad k obcím, které mají určitý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. V obci je možné navštívit Muzeum Slezský venkov, které bylo zprovozněno v areálu bývalého statku v roce 2011. Muzeum je zaměřeno na život ve Slezsku a patří k druhé nejnavštěvovanější atraktivitě v mikroregionu. Přes území obce vede Cyklostezka č. 55 „Slezská magistrála“ z Opavy přes Holasovice až do Krnova, dále cyklotrasa 6164, která spojuje obec se Slezskou Hartou.

Strategickým cílem této prioritní oblasti je:

Zvýšit přitažlivost obce pro mladé lidi, aby se do území vraceli nebo zde zůstávali, vytvářet podmínky pro rozvoj drobných řemesel a živností v Holasovicích a ve spolupráci s mikroregionem vytvářet nabídku v oblasti cestovního ruchu za účelem zvýšení příjmů z cestovního ruchu.

Priority a opatření pro dosažení strategického cíle

C.1. Vytvářet podmínky pro rozvoj bydlení na území obce a jejich místních částí

Holasovice se nacházejí v blízkém zázemí města Opavy, lze je označit jako zajímavou lokalitou pro bydlení, přesto však jejich počet obyvatel v posledních letech klesá. Obec chce být zajímavá pro mladou generaci, chce, aby zde mladí lidé zůstávali nebo aby se sem vraceli. Zároveň však obec nechce být cílem významnější suburbanizace, která by změnila zdejší charakter a přeměnila obec v noclehárnu. Základem je získání a příprava ploch pro výstavbu rodinných či bytových domů. Prioritou by mělo být využití ploch, případně také objektů, které jsou v zastavěném území obce. Může se jednat např. o areál Dvora v Holasovicích.

C.1.1. Výkup a příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů

Obec postupně vykoupí od soukromých vlastníků pozemky v Holasovicích a Loděnici v územích vytyčených v územním plánu pro bytovou výstavbu, z nichž některé již vlastní. Dle finančních možností budou takto vzniklá stavební místa postupně napojena na inženýrské sítě a zpřístupňována dopravně tak, aby na nich bylo možné stavět.

Termín: výkup pozemků postupně od r. 2021, výstavba sítí a cest v návaznosti na výkup pozemků.

C.1.2. Výstavba bytového domu

Obec posoudí možnost výstavby bytového domu. V případě realizace budou bytové jednotky využity jako startovací byty pro mladé rodiny, které se do obce přistěhují.

Termín: po r. 2024

C.2. Zlepšovat podmínky pro podnikání na území obce a jejich místních částí a podporovat aktivitu místních řemeslníků

V obci je několik drobných živnostníků a řemeslníků, kteří své podnikatelské aktivity realizují ve svých, často málo vyhovujících prostorách, v domácích dílnách či garážích a na pozemcích svých rodinných domů. Obec vlastní pozemky na území u nové čističky odpadních vod, na kterých je možné zřídit menší podnikatelský areál pro řemesla a drobné živnosti. Do areálu budou také přesunuty obecní technické služby a obecní sklady.

C.2.1. Podnikatelský okrsek pro místní podnikatele a drobné živnostníky

Na obecních pozemcích za areálem ČOV zřídí obec prostor pro provozovny místních řemeslníků a drobných živnostníků, jejichž aktivity nejsou spojeny s velkým dopravním zatížením. Součástí budou také sklady pro obecní techniku a další potřeby obce a obecní kompostárna.

Termín: od roku 2021 dále postupná příprava, přesun obecních technických služeb a výstavba prostor pro místní řemesla

C.3. Zlepšovat nabídku zajímavých produktů a zvyšovat přitažlivost Holasovic pro turisty

Mikroregionu Opavsko severozápad a širšímu území Opavska vůbec chybí společný marketing a tvorba společných produktových balíčků pro cílové skupiny, které do území míří. Obce netvoří propojenou síť atraktivit a na potenciální návštěvníky necílí společně. Společná propagace je na webovém portále mikroregionu v podobě prezentace jednotlivých turistických cílů a dále byl zřízen místní elektronický informační turistický systém pro využití s mobilními technologiemi a zahrnující interaktivní mapy.

V Holasovicích je klíčovou atraktivitou Muzeum Slezský venkov, které pořádá akce pro laickou i odbornou veřejnost. Jeho prezentace a propagace je však omezená. 

Obec získala do svého vlastnictví od SŽDC budovu železniční zastávky v Holasovicích. Zastávka měla být zrušena a mělo dojít k demolici. Obec chce uchovat tradici existence zastávky v obci a využít ji k dalším účelům například pro rozvoj cestovního ruchu.

Problémem cestovního ruchu v Holasovicích a okolí je, že příliš nezvyšuje příjmy místním podnikatelům ani obci a jeho hospodářský význam je dosud slabý.

C.3.1. Atraktivní nabídka pro vybrané cílové skupiny

Spolek Slezský venkov ve spolupráci s obcí identifikuje hlavní cílové skupiny, které muzeum a další zajímavosti v obci a jednotlivých místních částech navštěvují, využije stávajících zajímavostí pro získání dalších návštěvníků a pro zvýšení jejich útraty v Holasovicích a bude postupně připravovat další zajímavá místa, informovat o nich a směřovat k nim návštěvníky.

Termín: od roku 2021 identifikace zajímavostí a jednoduchý marketingový plán, postupně příprava dalších zajímavostí dle dostupnosti finančních prostředků

C.3.2. Spolupráce s ostatními obcemi Mikroregionu Opavsko severozápad

V rámci Mikroregionu Opavsko severozápad se obec zapojí do přípravy kvalitních a zajímavých produktových balíčků, zaměřených na krátkodobou -1-3 denní turistiku z blízkých měst (Opava, Krnov, Bruntál, Ostrava) nebo z okolních turisticky více využívaných oblastí (např. Jeseníky). Smyslem společných produktů je nabídnout zajímavá místa, zařízení a cesty (např. cyklotrasy) na několikadenní pobyt, zvýšit návštěvnost a zejména zvýšit příjmy z cestovního ruchu všech subjektů v Holasovicích a v mikroregionu Opavsko severozápad.

Termín: v návaznosti na aktivity Mikroregionu Opavsko severozápad

C.3.3. Propagace a marketing

Obec zviditelní všechny zajímavosti, pomůže Spolku Slezský venkov zatraktivnit webové stránky a bude nadále aktivně spolupracovat na společné propagaci celého území mikroregionu.

Termín: 2021 a dále průběžně

C.3.4. Revitalizace železniční zastávky v Holasovicích

Ve spolupráci s neziskovou organizací Slezský venkov z. s. připravit projekt revitalizace a využití železniční zastávky v Holasovicích. Součástí revitalizace bude vybudování muzejní expozice, modernizace sociálního zázemí, opravy/obnova čekárny.

Termín: 2021 příprava konceptu expozice, od r. 2022 dále budování expozice, propagace

C.3.5. Cyklostezka po vrcholu ochranné hráze

Obec bude iniciovat zřízení odbočky stávající cyklostezky po nově budované ochranné hrázi v nivě Opavy a její vedení směrem do obce. Na cyklostezce bude informačními cedulemi propagovat zajímavosti v obci, a to nejen v Holasovicích, ale také v dalších místních částech.

Termín: 2021 příprava, od r. 2022 dále realizace odbočky cyklostezky

C.3.6. Pěší lávka přes řeku Opavu

Obec rozhodla o výstavbě pěší lávky přes řeku Opavu v Holasovicích, která se bude realizovat současně s výstavbou ochranné hráze kolem řeky Opavy v rámci protipovodňových opatření. Lávka obyvatelům obce pohodlněji zpřístupní levý břeh řeky Opavy ke každodenní rekreaci, procházkám a krátkým výletům.

Termín: realizace od 2020

C.3.7. Obnova aleje ve Štemplovci na Hůrku

Obec ve spolupráci s Lesy ČR bude podporovat a napomáhat obnově lipové aleje vedoucí na Hůrku.

Termín: od roku 2021 dále

Obec Holasovice

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Stav řeky Opavy a Opavice

23.3.2023 21:40

Aktuální výška:

123 cm

23.3.2023 21:40

Aktuální výška:

76 cm

23.3.2023 21:40

Aktuální výška:

120 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Krnov na Opavěnormální
LG Krnov na Opavicinormální
KS Opavanormální
nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

23.3.2023 22:44

Aktuální teplota:

13,5 °C

Vlhkost:

64,6 %

Rosný bod:

6,9 °C

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 3. 2023
slabý déšť 18 °C 9 °C
pátek 24. 3. zataženo 20/11 °C
sobota 25. 3. jasno 20/11 °C
neděle 26. 3. slabý déšť 17/11 °C

mapa