Menu
Obec Holasovice
Holasovice

Plán rozvoje obce

Plán rozvoje obce ve volebním období 2018-2022

Jako každoročně je nejbližším úkolem nově zvoleného zastupitelstva sestavit a schválit obecní rozpočet. Je nezbytné důsledně vážit vynakládání finančních prostředků, stanovit si priority, posloupnost a potřebnost plánovaných investic.

Prvořadým úkolem roku 2018 a začátku roku 2019 je dokončení Cyklostezky a chodníku z Holasovic do Loděnice a stavby Komunikace ke hřišti v Holasovicích včetně chodníku, dešťové kanalizace, propojení středotlakého plynovodu a infrastruktury pro 6 stavebních míst u hřiště. Ve věci odkanalizování místních části Štemplovce a Kamence budeme dále pokračovat ve zpracovávání projektové dokumentace a následné realizaci. Musíme však nejdříve sladit tento záměr s novým územním plánem Holasovice, jelikož zvolená varianty odkanalizování s jednou ČOV ve Štemplovci je v kolizi se stávajícím územním plánem. Návrh nového územního plánu je v současné době připomínkován a připravuje se veřejné projednávání. Pokud vše půjde hladce a bez větších problémů, mohl by být nový územní plán schválen v polovině roku 2019.

Schválením Plánu společných zařízení a Komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Holasovice a Loděnice jsme získali pozemky pro objízdnou komunikaci z Holasovic kolem Černé šopy do střediska ZD Hraničář v Loděnici. Touto novou komunikací by se podstatná část dopravy do ZD přemístila mimo obytnou část Holasovic a Loděnice. V současné době Státní pozemkový úřad vysoutěžil projektanta a v první polovině příštího roku by měla být dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení. Součástí tohoto projektu je komunikace z Holasovic do Loděnice a dále až do Kamence, dále doprovodná zeleň kolem těchto komunikací, biokoridory a biocentra, opěrné zídky i zatravňovací pásy ve svažitých pozemcích proti splachování ornice z polí.  Po získání stavebního povolení budeme ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem shánět peníze na realizaci.

Povodí Odry st.p. by měl v letošním roce dokončit stavbu suché nádrže nad Loděnicí v rámci protipovodňových opatření a připravuje stavbu ochranné hráze kolem řeky Opavy v Holasovicích. V nadcházející zimě by mělo dojít ke kácení dřevin kolem řeky Opavy, které jsou v kolizi s připravovanou stavbou a snad v příštím roce by měla být tato stavba zahájena.

Ve Dvoře v Holasovicích připravujeme na místě zbourané stodoly nový objekt pro bydlení – Komunitní dům seniorů. Máme pravomocné stavební povolení na 14 nájemních bytů včetně zázemí a připravujeme žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Realizace této stavby záleží na získání dotace a dále na rozhodnutí zastupitelstva obce. Na základě výsledků architektonické soutěže budeme celý Dvůr postupně revitalizovat, hlavně s ohledem na finanční možnosti obce. Prostor za sokolovnou v současné době slouží pro potřeby obce jako dočasné sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, sklad materiálu a prostředků pro údržbu veřejných prostranství. Připravujeme nové prostory pro tento účel, abychom uvolnili Dvůr pro další záměry.

Na obecních pozemcích u nové ČOV v Holasovicích máme záměr zřídit podnikatelský okrsek pro místní podnikatele a drobné živnostníky. Projekční práce jsou závislé na novém územním plánu. V tomto prostoru budeme realizovat i obecní skaldy, případně komunitní kompostárnu, abychom uvolnili Dvůr a sokolovnu.

Občané Loděnice v poslední době projevili velký zájem o zřízení sportovního a kulturního zařízení pro tuto místní část. Stále jsme vázáni platným územním plánem a pokoušíme se hledat prostory a vyjednávat o co nejrychlejší realizaci tohoto záměru. V loňském roce jsme postavili nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem v Loděnici u hospody a připravujeme  zázemí pro toto sportovní zařízení. Nabízí se pozemky bývalých zahrádek mezi hřištěm a potokem Lipina a podali jsme žádost na Státní pozemkový úřad o směnu pozemků mezi zámeckou zahradou a novým hřištěm, kde je tento prostor dle územního plánu určen pro sport a rekreaci.

V této části Loděnice mezi rybníkem a víceúčelovým hřištěm plánujme provést nový chodník pro dopojení stávajících chodníků z horní části obce a chodníku končícího před střediskem zemědělského družstva. Tímto záměrem se zvýší bezpečnost občanů pohybujících se v bezprostřední blízkosti silnice III. třídy procházející přes Loděnici od Holasovic směrem na Štemplovec, dále se zlepší dostupnost víceúčelového hřiště, hospody s letním venkovním posezením, zámku a kuželny.

V Loděnici obec odkoupila nemovitost Loděnice 5 a bývalý rodinný domek zrekonstruovala na knihovnu a tři malometrážní obecní byty. Zbývá tuto stavbu zkolaudovat, přestěhovat knihovnu a byty pronajat místním občanům. Dlouhodobým záměrem, proč jsme tuto nemovitost odkoupili, je dopravní napojení na záhumenní komunikaci pro případnou výstavbu v zahradách za rodinnými domy.

V Holasovicích nad nádražím jsme v součinnosti se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11 – I/57 a ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zrealizovali stavbu „Zklidnění dopravy v obci Holasovice“. Stavba je pro nás velice důležitá, hlavně zřízením přechodu pro chodce od vlakového nádraží k Loděnici a tzv. vjezdové brány ze směru od Skrochovic, která by měla zpomalit přijíždějící automobily do obce. V současné době řešíme majetkoprávní vypořádání pozemků zasažených stavbou, které musíme od fyzických osob vykoupit a darovat ŘSD.

V letošním roce jsme nechali vypracovat studii rozšíření sportovního areálu v Holasovicích. Záměrem je rozšířit stávající fotbalové hřiště o hřiště na volejbal, nohejbal, malou kopanou, kopanou včetně parkoviště a zázemí. Další pokračování projektu bude záležet na stanovisku nového zastupitelstva a finančních možnostech obce.

V letošním roce jsme se přihlásili do soutěže o titul Vesnice roku. Naše obec získala oranžovou stuhu za příkladnou a velice aktivní spolupráci obce a zemědělského subjektu, v našem případě Zemědělského družstva Hraničář Loděnice, postoupila do celostátního kola soutěže o Oranžovou stuhu a získala 600.000,- Kč, které v příštích letech budeme investovat do některého projektu v Programu obnovy venkova. Kromě Oranžové stuhy získala naše obec Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu a Diplom za moderní knihovnické a informační služby. Naše knihovna oceněná diplomem v krajském kole získala šek v hodnotě 25.000,- Kč byla nominována na cenu Knihovna roku, která je udělována jako státní ocenění v oblasti kultury. Dne 6.10.2018 jsme v zrcadlové kapli pražského Klementina získali cenu Knihovna roku 2018 a šek v hodnotě 70.000,- Kč. Získané finanční prostředky budeme v letošním a příštím roce investovat jak jinak, než do knihoven.

Chovatelské středisko v Holasovicích bylo v minulém roce převedeno na obec, abychom mohli žádat o převod zahrady před tímto chovatelským střediskem. Stále čekáme na cenu, za kterou by Státní pozemkový úřad obci zahradu prodal. Zastupitelstvo obce dále rozhodne o případné rekonstrukci chovatelského střediska.

Již delší dobu připravujeme knihu o historii Holasovic. V současné době máme již podstatnou část podkladů od jednotlivých autorů, připravujeme grafické zpracování a předtiskové úpravy, kniha by mohla být vytištěna v první polovině roku 2019.

V rámci stavby revitalizace železniční trati Opava východ – Olomouc hl. n. mělo dojít k demolici železniční zastávky v Holasovicích. Obec požádala SŽDC o zachování této budovy a o převod do vlastnictví obce. V současné době probíhá proces schvalování prodeje ve vládě ČR a pokud vše dopadne podle příslibu, obci bude zastávka prodána. Další využití této budovy a potřebné investice zjistíme po získání budovy do svého vlastnictví a technického stavu budovy.

V posledních létech využíváme nabídky na zaměstnání veřejně prospěšných pracovníků z řad nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce. Tímto způsobem se snažíme pomoci hlavně našim nezaměstnaným občanům, které zaměstnáváme jako „uklízeče veřejných prostranství“ po dobu většinou šesti, maximálně dvanácti měsíců. V této spolupráci s úřadem práce budeme i nadále pokračovat.

Druhým rokem funguje Pohostinství U Laryšů v Holasovicích včetně letního posezení na zahradě, které jsme zakoupili a zrekonstruovali. V současné době projektujeme turistickou ubytovnu ve II. NP pohostinství pro ubytování hostů. V letošním roce budeme mít stavební povolení, realizace je závislá na rozhodnutí zastupitelstva.

Důležitý je bezproblémový chod našich dvou mateřských škol, knihoven ve všech místních částech, zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů, hasičských sborů a všech ostatních zájmových spolků působících na území obce. Velkou pozornost věnujeme životnímu prostředí, likvidaci biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, sběru tříděného odpadu na stálých sběrných místech. Pro občany naší obce organizujeme dvakrát ročně sběr nebezpečného odpadu a jednou ročně sběr starých pneumatik. Odebíráme našim občanům velkoobjemový odpad a zajišťujeme jeho likvidaci zákonem stanoveným způsobem.

Kromě těchto vyjmenovaných záměrů se obec každodenně zabývá běžnými záležitostmi potřebnými pro chod obce a obecního úřadu. Staráme se o údržbu veřejných ploch a prostranství, sportovních ploch a dětských hřišť, hřišť v mateřských školách a dalších ploch. Dále zajišťujeme údržbu a ošetřování zeleně, v zimních měsících úklid sněhu z chodníků a místních komunikací.

Přejme si všichni, aby se nám práce po celé volební období dařila a aby byli spokojeni hlavně naší občané.

Tento Plán byl projednán a schválen na 3. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice dne 25.2.2019 pod usnesením číslo 58/3.

Holasovice, leden 2019

Ing. Václav Volný

starosta obce Holasovice

Obec Holasovice

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Stav řeky Opavy a Opavice

29.5.2023 13:00

Aktuální výška:

125 cm

29.5.2023 13:00

Aktuální výška:

83 cm

29.5.2023 13:00

Aktuální výška:

129 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Krnov na Opavěnormální
LG Krnov na Opavicinormální
KS Opavanormální
nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

29.5.2023 13:34

Aktuální teplota:

20,9 °C

Vlhkost:

46,5 %

Rosný bod:

9 °C

Aktuální počasí

dnes, pondělí 29. 5. 2023
slabý déšť 18 °C 12 °C
úterý 30. 5. oblačno 19/10 °C
středa 31. 5. jasno 15/8 °C
čtvrtek 1. 6. jasno 18/5 °C

mapa