Holasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní zpravodaj - Naše obec - květen 2007

-

Naše obec - květen 2007

 
 

 
 

Naše obec

 

        

                                      V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.

 

Ročník: 17

Číslo:    3

Vyšlo:   31.5.2007

 

Z obce

Zastupitelstvo obce Holasovice dne 29.3.2007 schválilo rozpočet na rok 2007 jako stěžejní dokument pro rok letošní a v pátek 8.6.2007 budeme projednávat závěrečný účet obce za rok 2006, kterým uzavřeme hospodaření obce za loňský rok.

Zmínil bych se o větších investičních akcích letošního roku. Probíhá oprava MŠ Holasovice. Oproti původnímu záměru dochází k úplné výměně krovů a bednění střechy. S výměnou střešní krytiny se počítalo. Vzhledem k nedobrému stavu rekonstruujeme jednotlivé podlahy počínaje půdou a konče přízemím. Plánované výměny budou dodrženy v plném rozsahu. Dojde k výměně oken, nové se přiblíží vzhledově původním, budou obnoveny vnitřní omítky včetně nové elektroinstalace a zdravotechniky. Bude rovněž obnovena fasáda budovy, opět co nejvěrněji se chceme přiblížit původnímu vzhledu. Nová elektropřípojka a žumpa doplní rozsah prováděných prací. V současné době provádíme spíše demoliční činnost, doufám, že se brzy odrazíme ode dna a začneme budovat. Děti se v současné době scházejí a rozcházejí v budově obecního úřadu, odkud je vozí autobus do MŠ Loděnice.

Další velká akce nás čeká v Loděnici. Správa a údržba silnic Opava plánuje opravu silnice – průtah obcí. Nám připadne osazení nových obrub, oprava chodníků a rekonstrukce vjezdů. Připravujeme podklady pro vydání povolení odborem dopravy Magistrátu města Opavy a další podklady pro zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby. V nedobrém stavu je komunikace Loděnice – Tábor. Flikováním řešíme havarijní úseky. Rozumné by bylo provést souvislou opravu komunikace.

Na Kamenci probíhá rekonstrukce komunikace a kanalizace u hasičské zbrojnice. V současné době je již na komunikaci položená finální vrstva živičného koberce a upravují se zbývající plochy. V polovině května byla ukončena rekonstrukce odvodňovacího příkopu ve spodní části Štemplovce.

Spolu s dalšími obcemi svazku Mikroregionu Opavsko-severozápad (Brumovice, Hlavnice, Holasovice, Neplachovice, Stěbořice, Úvalno, Velké Heraltice, Sosnová) jsme uspěli se žádostí o dotace na výstavbu autobusových čekáren. Loni jsme z téhož zdroje realizovali novou čekárnu ve Štemplovci, letos je již připravena základová plocha na další čekárnu v Holasovicích v blízkosti nádraží ČD (u Matýska).

V současné době leží na Ministerstvu pro místní rozvoj žádost o dotaci na výstavbu „cyklostezky č. 55“ spojující Krnov s Opavou. Uvidíme zda uspějeme.

Páteční Zastupitelstvo obce Holasovice bude projednávat smlouvu o spolupráci mezi Opavou, Holasovicemi a Brumovicemi na české straně a Branicemi na straně polské. Smyslem je posílit přeshraniční spolupráce při povodních a na základě tohoto projektu získat finanční prostředky na doplnění potřebné techniky a zvelebení hasičské zbrojnice. Nositelem projektu je město Opava.

Pokračujeme v poskytování půjček na opravu bytového fondu a také na novou výstavbu. Od začátku roku jsme vyhověli žádostem šesti stavebníků.

Od začátku dubna nastoupilo na obec 6 pracovníků. Navázali na dobrou práci svých předchůdců z minulého roku a na vzhledu obce je to poznat. Věnovali jsme se i údržbě a zalévání rozptýlené zeleně mimo obec. Není však pěkné, když v příkopech nacházíme odhozené plastové láhve a jiné odpady. Páteční zastupitelstvo nebude jen uzavírat minulý rok, ale bude mít širší program.

Zastupitelstvo obce Holasovice se uskuteční v pátek 8.6.2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holasovicích.                                                                                                                                           Jindřich Dobřecký.

 

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamenci I.

Podnětem k zakládání hasičských sborů na konci 19. a počátkem 20. století byla bezmocnost lidí při vzniku požáru. Domky, postavené z dřevěných trámů a pokryté došky, byly vystaveny velkému nebezpečí ohně a jeho rychlému šíření. Není tedy divu, že i lidé z Kamence,  znepokojeni obavami o svá obydlí a stodoly, si uvědomili, že po vzoru jiných okolních obcí mohou založit hasičský sbor. České hasičské organizace byly už tehdy založeny v Neplachovicích  (1892), ve Štemplovci a v Zadcích (v obou vesnicích v roce 1906). Nebylo to jen kvůli ochraně majetku, ale i jazyka a češství vůbec. Neustále hrozilo nebezpečí germanizace a celá tehdejší politická situace směřovala k potlačení českého a slovanského živlu. A právě spolková činnost umožňovala využití všech obyvatel obce k podpoře národního cítění.

Tak se koncem roku 1906 několik nadšenců z Kamence dohodlo, že společně založí dobrovolný hasičský sbor. Předsedou přípravného výboru byl zvolen rolník Jindřich Schreier. Velmi důležitou roli pro založení hasičského sboru mělo vystoupení Leonharda Vicherka na valné hromadě Hospodářského spolku dne 6. ledna 1907. Srdečným a promyšleným 

proslovem přesvědčil rozhodující osoby v obecním zastupitelstvu, aby obec převzala ručení za sbor při půjčkách na hasičskou výzbroj. Svou řečí získal pro hasičskou věc i správce školy Josefa Demčíka a rolníky Antonína Grygara, Jana Brygulu a Josefa Krumera.

Ustavující valná hromada Sboru dobrovolných hasičů se konala 10. března 1907. Předseda přípravného výboru Jindřich Schreier schůzi zahájil a celou ji řídil. Přivítal přítomné a předal slovo Theodoru Praskovi a Antonínu Kuzníkovi, kteří přišli v zastoupení Zemské hasičské jednoty slezské. Tito zkušení hasičští organizátoři promluvili o významu hasičského sboru     a o jeho lidumilném poslání. Přečetli a vysvětlili spolkové stanovy, které byly jednomyslně a bez námitek schváleny. Poté Antonín Kuzník seznámil ustavující valnou hromadu s dvaceti třemi činnými a šestnácti přispívajícími členy Sboru dobrovolných hasičů v Kamenci. Dále se valná hromada usnesla, aby činní členové platili 1 korunu ročně jako členský příspěvek a přispívající 2 koruny. Bylo přistoupeno k volbě výboru. Ta se konala tajně, hlasovacími lístky. Skrutinium vykonávali Josef Demčík, František Böhm a František Hlava.

Ustavující schůze kamenských hasičů si zvolila tyto činovníky:

starosta - Jindřich  Schreier, místostarosta -       Josef Vicherek, velitel - Leonhard Vicherek, jednatel - Josef Demčík, podvelitelé - Alois Rolný, Vilém Bayer, četaři - František Morýc, Rudolf Brygula, pokladník  - František Hlava, zbrojmistr -                        Jakub Masek, náhradníci - Jan Varyš, Josef Salzmann, prohlížitelé účtů -  František Böhm, Emanuel Klapetek.

Poté bylo odhlasováno, že nově založený sbor přistupuje za člena Slezské podporovací základny českých a polských dobrovolných sborů hasičských. Konečně bylo usneseno, aby nový výbor zajistil zakoupení hasičské stříkačky a výzbroje.

Úryvek z připravované publikace.                                                                                                               Petr Matějek.

 

Kulturní akce

V sobotu 2.6.2007 pořádá SDH Loděnice benátskou noc v chovatelském středisku v Holasovicích. Začátek je ve 20.00 hod., vstupné 50,-- Kč. Hraje hudební skupina GRAIV. V případě nepříznivého počasí – sál chovatelského střediska Holasovice.

 

Oznamujeme občanům zahájení prodeje moravského sudového vína z vinařské oblasti Rakvice v areálu bývalých uhelných skladů Holasovice. Zakoupit je možné víno čepované (1,5 l; 2 l; 5 l …), ale také v 10 l vakuovém obalu s pípou nebo v 0,7 l lahvích dle výběru.

Na základě objednávky je možné dodat i větší množství. Otevírací doba je Út – Čt: 14.00 – 18.00 h., Pá: 13.00 – 19.00 h., So: 9.00 – 12.00 hodin. Informace k objednávkám na telefonním č. 602 729 742.                            Miroslav Matýsek.

 

Pouť na Hůrku

Celá akce byla zahájena posvěcením hasičské zbrojnice v Kamenci u příležitosti 100. výročí založení sboru. Při posvěcení bylo také přítomno 13 účastníků v dobových krojích z roku 1907, kteří představovali tehdejší vrchnost - okresního hejtmana, hraběte Widmana a návštěvu z Vídně. Poté průvod vyrazil z Kamence na poutní místo sv. Jana Nepomuckého na kopec Hůrku, kde proběhla mše sv. celebrovaná otcem Adamem Ruckim. Po mši sv. se uskutečnilo divadelní představení herecké společnosti ARCUS, které bylo o rytíři Štemplíkovi a připomínalo výročí první zmínky o Štemplovci z roku 1377. Celá akce proběhla v krásném slunečném počasí a cca 600 účastníků bylo velmi spokojeno. Díky všem, kteří se podíleli na přípravách a zdárném průběhu celé akce.                                                          S pozdravem Pavel Glogovský.

 

Severomoravská plynárenská a. s. informuje občany                                                   RWE  Group

Vážení zákazníci,

vaše požadavky v záležitostech spojených s odběrem zemního plynu a jeho vyúčtováním vám rádi pomůžeme řešit na novém telefonním čísle Zákaznické linky skupiny RWE 840 11 33 55.

Volat můžete v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod., vždy za cenu místního hovoru. Nové číslo zákaznické linky nahrazuje dosud používané číslo 840 111 115.

RWE – váš spolehlivý dodavatel zemního plynu.

Pohotovostní linka SMP 1239 (nonstop, pouze v případě poruchy)                                                    www.rwe-smp.cz

 

Kino Holasovice – květen 2007

Vstupné na všechna představení je 20,-- Kč.

6.6.2007 v 18.00 hod. – Goyovy přízraky, mládeži přístupný od 15 let, mluveno anglicky, španělsky. 13.6.2007 v 18.00 hod. – Kvaska, mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky. 20.6.2007 v 18.00 hod. – Hudbu složil, slova napsal, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky. 27.6.2007 v 17.30 hod. – Mravenčí polepšovna, mládeži přístupný, mluveno česky.

 

 

Redakční rada: Ivana Kramná, ing. Marie Agelová, ing. Václav Volný, Lenka Matýsková, Petr Matějek.

 

Datum vložení: 31. 5. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2007 0:00
Autor: Super Admin