Holasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní zpravodaj - Naše obec - červen 2007

-

Naše obec - červen 2007

 
 

 
 

N a š e   o b e c

 

Jak se v červnu měsíc plní, náhlých bouřek moc se vlní.

 

Ročník: 17

Číslo:    4

Vyšlo:   29.6.2007

 

Z obce

Zastupitelstvo obce Holasovice schválilo na svém 4. zasedání v březnu 2007 rozpočet obce Holasovice na rok 2007. Dále schválilo vyúčtování nákladů na provoz školní jídelny a základní školy v Neplachovicích za rok 2006 a příspěvek obce Holasovice na provoz těchto zařízení pro letošní rok. Obec Holasovice poskytla finanční příspěvky na činnost v roce 2007 Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Opavě, Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Opavě, Českému svazu včelařů ZO Neplachovice na léčení včelstev a osvětu včelařství, SK Loděnice - šipkařskému oddílu  a Rybářskému spolku Loděnice. Zastupitelstvo obce Holasovice schválilo půjčku na výstavbu RD manž. Heisigovým v Kamenci a Pavlu Schoppikovi v Holasovicích. Rovněž byly schváleny výkupy pozemků potřebných pro výstavbu cyklistické stezky č. 55 a souhlasné prohlášení mezi obcí Holasovice a Neplachovice, týkající se převodu vlastnického práva z obce Holasovice na obec Neplachovice budovy střelnice v hliníku v Neplachovicích a přilehlých pozemků v této lokalitě. Byly schváleny dodatky a příloha ke smlouvám mezi obcí Holasovice a Technickými službami Opava o nakládání s komunálním odpadem, separovaném sběru a sběru nebezpečného odpadu.

5. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice proběhlo 8.6.2007 a schválilo Závěrečný účet obce Holasovice za rok 2006 „bez výhrad“. Závěrečným účtem obce bylo schváleno hospodaření obce za rok 2006, stavy finančních prostředků na účtech a zpráva auditora za uvedené období. Dále schválilo příspěvky spolkům na činnost v roce 2007 – Mysliveckému sdružení Hůrka Holasovice, SK Loděnice, ZO Českého svazu chovatelů Holasovice a TJ Sokolu Holasovice. Dále schválilo smlouvu mezi obcí Holasovice a SmVaKem Ostrava a.s. o provozování vodního díla „Přívodní řád pro Kamenec a Štemplovec, včetně rozvodů v obci a věžového vodojemu“ a výkup pozemků a budov na levé straně dvora v Holasovicích od firmy FRAPOLI. Na obecním úřadě Holasovice bude možno zakoupit knihu „Potočkovy mlyn“ autora Jiřího Hřivnáče z Holasovic za cenu 150,- Kč/ks a také bude vydána brožůra „100 let hasičů v Kamenci“. Zastupitelstvo obce schválilo záměr ing. arch. Dehnera zřídit v Holasovicich regionální muzeum. Na Štemplovci se připravuje oprava budovy č.p. 26 pro účely obce (knihovna, internet, sport), oplocení hřiště u Herličky a zhotovení opěrné zdi na tenisovém kurtu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace zástupců ZD Hraničář se sídlem v Loděnici týkající se záměru vybudovat ve středisku v Loděnici bioplynovou stanici a informace starosty obce o přípravě opravy komunikace – průtah obcí Loděnice, včetně opravy chodníků a vjezdů.

Příští Zastupitelstvo obce Holasovice se bude konat dne 10.7.2007 v Loděnici, zveme všechny občany k účasti.

                                                                                                                                                        Ing. Václav Volný

Český svaz chovatelů – výstava

Základní organizace Českého svazu chovatelů Holasovice ve spolupráci s obecním úřadem v Holasovicích Vás srdečně zvou na Místní výstavu drobného zvířectva, která se uskuteční ve dnech 28. a 29. července 2007 v chovatelském středisku v Holasovicích, a to v sobotu od 8.00 do l8.00 hod. a v neděli od 8.00 do 17.00 hod.

Budou vystaveni králíci, holubi, drůbež a exotické ptactvo od chovatelů naší základní organizace a od chovatelů z okresu Opava a Bruntál. Uvidíte králíky pana Volného, Romfelda, Štencka, Řehůlky, kteří na výstavách získali nejednu čestnou cenu. Slezská plemena holubů vystaví pan Dehner a pan Uvíra, dále uvidíte české staváky, pštrosy, skřivany a další plemena holubů.

Z drůbeže budou vystaveny slepice i zakrslé slepice. Uvidíte také exotické ptactvo od jednoho z nejlepších chovatelů v české republice pana Krusberského, který vystaví papoušky žako ze svého odchovu, aru a další velké australské papoušky. Drobné exotické ptactvo jako jsou zebřičky, andulky, amadiny a další vystaví pan Bako a Beneš.

Kromě výstavy jsme pro Vás připravili různé atrakce jako je střelba ze vzduchovky, kuželky, kolo štěstí, tombola a bohaté občerstvení. V neděli bude k poslechu hrát pan Václav Ouis. Přijďte se pobavit, ochutnat dobře chlazené pivo a posedět v pěkném prostředí našeho areálu.                                                                             Srdečně zvou pořadatele!!!

 

Knihovna Holasovice bude od 1.7.2007 do 31.8.2007 otevřena pouze v pondělí od 9.00 do 17.30 hod.

                                                                                                                                                              Marie Šatná.

Turnaj v malé kopané v Loděnici

Letos se uskuteční již 17. ročník turnaje v malé kopané v Loděnici. Turnaj se uskuteční v Loděnici na hřišti „U hospody“. Bude se konat v sobotu 7. července 2007 za účasti 12-ti mužstev. Zveme všechny příznivce sportu k aktivní účasti či jako diváky.                                                                                                       Michal Žídek, SK Loděnice.

Kulturní akce

V pátek 6. července 2007 proběhne hasičská slavnost u příležitosti 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamenci.    

10.00 hod.        Mše svatá za zemřelé občany z Kamence.

13.30 hod.        Slavnostní schůze v budově bývalé školy.

15.00 hod.        Námětové cvičení;

                     - výstava historické techniky;

                     - ukázka techniky HZS Opava;

                     - předváděčka čtyřkolky;

                     - výstava fotografií;

                     - občerstvení, hudba pan V. Quis.

20.00 hod.        Taneční zábava, u bývalé školy v Kamenci, hudba – OLDŘIŠOVKA SPECIÁL

                     - bohatá tombola                                                                                       Srdečně zvou hasiči z Kamence.

 

V pátek 13.července 2007 slaví Štemplovec 630. výročí první zmínky o vesnici.V 19.00 hod. bude odhalena pamětní deska Antonínu Kavanovi a v 19.30 hod. začíná benátská noc v parčíku na návsi.

         Srdečně zvou hasiči ze Štemplovce.

Závěr školního roku na Základní škole v Neplachovicích

V letošním školním roce prospěli na naší škole všichni žáci, z toho 90 s vyznamenáním na nižším stupni ( 50 se samými jedničkami) a 50 s vyznamenáním na vyšším stupni (16 samé jedničky). Za aktivitu v různých oblastech bylo 99 žáků oceněno pochvalou třídního učitele, za mimořádné zásluhy pak další žáci pochvalou ředitele školy s knižní odměnou. Jsou to nejlepší sportovci školy Renata Vávrová z Loděnice, Libor Galvas z Holasovic, Ivana Krusberská z Brumovic a Tomáš Gebauer z Neplachovic, dobří střelci Ondřej Majvelder z Kamence, Anežka Schreierová a Eliška Uvírová (obě z Holasovic), dále Karel Vaněk (Neplachovice) za úspěchy v recitačních soutěžích, Jan Dehner (Holasovice) za reprezentaci školy na veřejnosti a Klára Salzmannová (Loděnice) a Bára Matějíčková (Skrochovice) za postup do celostátního kola soutěže Medvědí stezkou. Tento rok ukončilo školní docházku 40 žáků. Ředitel školy ocenil ty nejlepší z nich medailí školy. Jsou to: Jan Doležel, Kateřina Flegrová a Hana Nováková z Neplachovic, Jaroslav Koudela a Štěpánka Schreierová z Holasovic, Jakub Tkáč z Loděnice,  Martina Theinertová a Ludmila Uvírová ze Skrochovic. Velmi pěkných výkonů v okresních kolech olympiád dosáhli Jan Forró, Kryštof Maschke, Kristýna Smolková, Jaroslav Koudela, Klára Salzmannová a Kateřina Flegrová. Ondřej Majvelder prokázal své střelecké zkušenosti na Velké ceně Karviné, kde se umístil na 2. místě a v 10. ročníku Mistrovství ČR dosáhl titulu Mistr ČR ve střelbě z malorážky. Ve střelbě ze vzduchovky mají pěkné výsledky Anežka Schreierová, Milan Mičuda a Eliška Uvírová. Ve sportu se daří žákům ve fotbale, street hokeji, florbale, skoku vysokém. Žáci měli možnost navštěvovat mnoho kroužků. Na různých vystoupeních vystupovaly oba pěvecké sbory, rytmika a dramatický soubor Bavidlo. Mladé turisty jste mohli potkat na výletech, podnikli i dva dvoudenní výlety – na Pocheň a do Melečku. Žáci školy navštívili Slezské divadlo v Opavě, někteří i Divadlo loutek v Ostravě. Všichni dohromady prožili  např. Den jazyků, Den Země, Den dětí se soutěží, olympijský den, školní akademii, všechny třídy uskutečnily výlet, sedmáci se naučili lyžovat, některé třídy uspořádaly pro své rodiče besídku atd. Nyní děti čekají prázdniny, přejme jim dobré počasí a hodně pěkných zážitků.                                                                                                                                                                                Mgr. Blažena Wertichová.

Obec Neplachovice

upozorňuje nájemce hrobových míst a návštěvníky hřbitova v Neplachovicích.

Vážení občané, před nedávnem jsme spolu s finanční účasti Obce Holasovice provedli kanalizaci, zpevnění plochy a parkoviště. Staráme se o celkově pěkný vzhled hřbitova vysekáváním trávy mezi hroby, sbíráním zapomenutých odpadků, obětaví lidé vynášejí koše na skládku. Aby byl hřbitov pěkný a zcela sloužil svému účelu, musíme dodržovat pár zásad. Při rekonstrukci hrobu je nutno mít povolení od OÚ Neplachovice. Bez tohoto by vám kameníci neměli přestavbu provést. Na skládku neodkládejte staré rámy, sklenice, obaly od náplní do lampiček, hlínu z hrobů apod.. Toto vše zbytečně zatěžuje odvoz a zvyšuje se poplatek za uložení. Do odpadkových košů odkládejte pouze kelímky od svíček. Zvadlé kytice, vypletou trávu odložte na skládce za hřbitovem. Plasty a sklo odneste do kontejnerů, kterých je v našich vesnicích dost. Nezapomeňte při příchodu a odchodu zavřít za sebou vrátka, aby vám psi neběhali po hrobech, rovněž při návštěvě hřbitova nechte psy doma nebo v autech. Na hřbitov nesmí.                                                           Správa hřbitova.

 

Kino Holasovice – červenec 2007

Vstupné na všechna představení je 20,-- Kč.

4.7.2007 v 18.00 hod. – Bestiář, mládeži přístupný od 15 let, mluveno česky, německy, anglicky. 11.7.2007 v 18.00 hod. – Piráti z Karibiku – Na konci světa, mládeži přístupný, mluveno anglicky. 18.7.2007 v 18.00 hod. – 300: bitva u Thermopyl, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky. 25.7.2007 v 18.00 hod. – Pusinky, mládeži přístupný 12 let, mluveno česky.

 

Redakční rada: Ivana Kramná, ing. Marie Agelová, ing. Václav Volný, Lenka Matýsková, Petr Matějek.

 

 

Datum vložení: 2. 7. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 7. 2007 0:00
Autor: Super Admin