Holasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní zpravodaj - Naše obec - červen 2005

-

Naše obec - červen 2005

 
 

 
 

Naše obec

 

                                               Vlhký červen a studený – mnoho úrody z něj není.

 

Ročník: 15

Číslo:      6

Vyšlo:   28.6.2005

 

Příspěvek k založení Holasovic a Loděnice IV

O národnostních, jazykových a kulturních záležitostech obou vesnic

V Holasovicích i v Loděnici jistě žili i původní Němci, ale v zásadě to byly vesnice české. Žily ale pod stálým germanizačním tlakem, zejména po r. 1742, kdy měly hned za řekou Prajzkou. Plánovitě a systematicky prováděly poněmčování dva spolky podporované z Německa: Nordmarka a Schulverein prostřednictvím svých příznivců u nás a s podporou rakouských úřadů. K poněmčování sloužila především škola a školka. Čeští „národovci“ se mu bránili. V Loděnici se učilo česko-německy, ale v Holasovicích si museli vynutit aspoň nepovinnou češtinu. Vlastenci založili české spolky. V Holasovicích Hospodářskou besídku, v Loděnici Katolickou hospodářsko-čtenářskou besídku. Do našeho kraje přicházeli za prací Němci z „hor“, kteří se na rozdíl od přistěhovalých Poláků v českém prostředí neasimilovali. Také tak procento německých obyvatel narůstalo. Mnozí přicházeli z poněmčovaného Horního Slezska, ženili se tu a děvčata vdávala a někteří se už pokládali za Němce a tak na přelomu 19. a 20. století měly Holasovice  38 % Čechů, v r. 1910 27 %, ale v nové republice se k české národnosti  hlásilo 78 % obyvatel. V Loděnici bylo podle Zukala 47 % Čechů, podle Hosáka 36 %, v r. 1910 se k české národnosti hlásilo 23 % a v nové republice 67 %. Čeští občané s německými dobře vycházeli, dokud je němečtí fanatici nezačali rozeštvávat.

Původní obyvatelé mluvili a dosud mluví lašským (západoopavským) nářečím, které se ale pod tlakem školy, rozhlasu, televize aj. přizpůsobuje spisovné češtině. Týká se to zejména nových slov a jejich gramatických tvarů. Ale místní stále nevyslovují dlouhé samohlásky, přízvuk kladou na druhou slabiku od konce, rozlišují tvrdé l a měkké l, tvrdé y a měkké i, vyslovují pisač aj. Nářečí staršího období se nám zachovalo díky zápisům pohádek, které před první světovou válkou pořídil prof. František Stavař, a ze kterých jazykovědci dodnes vycházejí.

Do konce 18. století chodily loděnické děti do farní školy do Neplachovic a holasovské do r. 1836. Loděnice měla školu po r. 1793, Holasovice od r. 1837. Na přelomu 19. a 20. stol. byly v obou vesnicích postaveny školy nové. V r. 1910 zřídil Schulverein v Loděnici německou školku a v Holasovicích o dva roky později. Tehdy záleželo především na dobrých učitelích.  V Holasovicích byl takovým učitelem především Felix Prejda. V Loděnici pak po válce v letech 1919-1933 Jan Kostiha. I tehdy bylo ještě třeba mnoho uvědomovací práce. Ke konci první republiky byla v Loděnici pro 8 německých dětí soukromá škola německá. Poslední učitelkou na loděnické škole byla Pavla Sglundová.

Nejvýznamnější kulturní událostí staré Loděnice je, že v tvrzi loděnické byla v r. 1592 vytištěna, přesněji, dotištěna, luterská Postila Martina Philadelpha Zámrského, správce českého kostela u sv. Jiří v Opavě. Holasovice zase proslavil Pavel Křížkovský. V Holasovicích i v Loděnici sloužila kultura vždy účelům osvětovým a buditelským. Brzy po vzniku první republiky ji záslužně prováděl v Holasovicích především Sokol a v Loděnici Orel (ochotnické divadlo, loutkové divadlo, přednášky, oslavy aj.). Velkou zásluhu o kulturu a osvětu měli vždy i hasiči.                                                       J. H.

 

Pouť na Hůrku

V neděli 22. května se konala opět po roce pouť na Hůrku. Letošní procesí bylo obsáhlejší než loňské. Rozsáhlý průvod tvořili hasiči s prapory a sochou sv. Jana Nepomuckého. Uprostřed průvodu jely dva kočáry s „panstvem“ v dobových kostýmech. K vidění byl i rytíř na koni. Kněží otec Luboš a otec Přemek šli pěšky, zatímco otec Petr jel už tradičně na koni. Dlouhý průvod uzavíral „boží lid“. Nechyběla ani dechovka.

Cílem procesí byla kaplička na Hůrce, kde proběhla mše svatá. Sloužili ji všichni tři kněží. Mnoho zajímavého o patronu Hůrky Janu Nepomuckém jsme se dozvěděli z kázání otce Přemka - nového kaplana štemplovského kláštera.

Po mši svaté se poutníci občerstvili na obvyklém místě, kde konec příjemného dopoledne zpestřila hudba Václava Quise.

Naše poděkování patří všem organizátorům zdařilé akce, zejména otci Petrovi a Pavlu Glogovskému.           

       Petr Matějek

Autoškola Sprint zahajuje letní kurz

Zveme také všechny zájemce o řidičská oprávnění z Holasovic a okolí, aby se přihlásili do letního, cenově zvýhodněného kurzu, který zahájíme dne 17.7.2005 v 16.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holasovicích.

Na zahajovací hodině obdrží všichni zájemci žádosti a také veškeré důležité informace o průběhu kurzu, výuce, konkrétních cenách pro jednotlivé skupiny řidičských oprávnění a podobně.

Hlásit se mohou uchazeči o řidičská oprávnění skupin M, A1,A,B ale i C a C+E.

Výuka bude probíhat jako již tradičně v Holasovicích (zasedací místnost OÚ), jedenkrát nebo po dohodě i dvakrát týdně vždy v odpoledních hodinách, praktické jízdy individuálně po domluvě s lektory. Veškeré dotazy zodpovíme na tel. čísle 605 811 905 nebo 604 757 014.                                                                                                                              Jiří Fojtík

                                                                                                                                                                

Upozornění Celní správy ČR

Celní správa ČR ve snaze vyjít vstříc obchodní a podnikatelské veřejnosti upozorňuje na některé povinnosti spojené s aplikací zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, resp. „kolkování“ lihovin, jenž nabývá účinnosti dne 1. července 2005.

Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skladují a prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení  o obsahu 0,2 l a větším ( s obsahem alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají povinnost provést  ve svých provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci – restaurace, pohostinství, bufety apod.) ke dni 1. července 2005 inventarizaci jejich zásob.

Výsledky této inventury mají povinnost následně předat místně příslušnému celnímu (dle místa, kde byl líh inventarizován), a to nejpozději do 31. července 2005.

Bližší informace jsou vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu v Holasovicích. Prostřednictvím internetu najdete odkaz na www.cs.mfcr.cz.                                                                                                           Celní úřad Opava, Kolářská  13

Knihovna Holasovice bude od 1.7.2005 do 31.8.2005 otevřena pouze v pondělí od 9.00 do 17.30 hod.

 

Upozorňujeme občany, že v době provozu MŠ Holasovice je možno shlédnout výstavku věnovanou výročí Holasovic a Loděnice do konce měsíce července 2005.

Informace ZŠ Neplachovice

V letošním školním roce bylo 26 vycházejících žáků (10 chlapců, 16 dívek). Dne 18.4.2005 proběhlo první kolo přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště, ve kterém byli přijati všichni naši žáci.

OPAVA          střední školy                                            chlapci                                      dívky

                                   Mendlovo gymnázium                           1                                             0

                                   Obchodní akademie                              0                                             4

                                   Stř. zdrav. škola                                   0                                             3

                                   SPŠ stavební                                        1                                             0

                                   Masaryk. zem. škola                            1                                             0

                                   Hotel. škola Šilheřovice                        0                                             1

                                   Soukromá podnik. škola            0                                             1

                        střední odborná učiliště        

                                   SOU stavební                                      2                                             0

                                   SOU Husova                                       1                                             4

                                   SOU Šilheřovice                                  0                                             1

                                   SOU zemědělské                                 0                                             1

KRNOV          střední školy

                                   Stř. pedagogická škola                          0                                             1

                                   SOŠ                                                    2                                             0

                        střední odborná učiliště

                                   SOU Opavská                                     1                                             0

                                   SOU Horní Benešov                            1                                             0

 

V jejich dalším studiu jim všem přeji hodně úspěchů.                                                Kateřina Baronová (vých. poradkyně)

 

Čerpací stanice Gold, Neplachovice – Zadky přijme obsluhu-pokladní čerpací stanice na 11 – ti hodinové směny, krátký a dlouhý týden. Požadujeme samostatnost a flexibilitu, příjemné vystupování. Nabízíme zajímavou práci v klidném prostředí, ohodnocenou mzdou, zaškolení. Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 14 dnů od uveřejnění tohoto inzerátu na adresu: Čerpací stanice GOLD, 747 74 Neplachovice – Zadky. Kontakt: Poláková, mobil: 602 730 605.                                                                                                                                         

Kino Holasovice – červenec 2005 – vždy ve středu v 19.00 hod.

6.7.2005 – Království  nebeské, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky. 13.7.2005 – Epizoda III. – Pomsta Sithů, mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky. 20.7.2005  – xXx: Nová dimenze, mládeži přístupný, mluveno anglicky.

27.7.2005   – Román pro ženy, mládeži přístupný od 15 let, mluveno česky.                                                     Vstupné je 20,-- Kč.

 

Redakční rada: Ivana Kramná, ing. Marie Agelová, ing. Václav Volný, Lenka Matýsková, Petr Matějek.                                                                                              

 

 

Datum vložení: 18. 7. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2005 0:00
Autor: Super Admin