Stav řeky Opavy a Opavice

21.1.2019 02:00

Aktuální výška:

110 cm

22.1.2019 07:00

Aktuální výška:

80 cm

20.1.2019 05:20

Aktuální výška:

113 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Krnov na Opavěnormální
LG Krnov na Opavicinormální
KS Opavanormální

Navigace

Obsah

Plán rozvoje obce ve volebním období 2014-2018

 

   Jako každoročně je nejbližším úkolem nově zvoleného zastupitelstva sestavit a schválit obecní rozpočet. Je nezbytné důsledně vážit vynaložení finančních prostředků, stanovit si priority, posloupnost a potřebnost vynakládaných investic.

   Prvořadým úkolem roku 2015 je dokončení splaškové kanalizace v Holasovicích a dokončit stavbu Záhumenní komunikace v Loděnici včetně všech inženýrských sítí a přípojek k plánovaným stavebním místům. Ve věci odkanalizování obce musíme myslet i na menší místní části a projekčně připravovat odkanalizování Štemplovce a Kamence. Je to však jako všude jinde otázka financí, kdy bez dotačních peněz tuto velkou stavbu obec není schopna z obecního rozpočtu zrealizovat.

   V roce 2015 uplyne 195 let od narození Pavla Křížkovského, holasovického rodáka a zakladatele sborového zpěvu, a zároveň si připomeneme 130 výročí jeho úmrtí. K těmto výročím bude na prostranství před knihovnou v Holasovicích odhalen pomník tomuto významnému hudebnímu skladateli.

  Projekčně připravujeme infrastrukturu pro nová stavební místa v Holasovicích „U hřiště“ včetně rozšíření komunikace, zřízení chodníku, odvedení dešťových vod a propojení středotlakého plynovodu pro celou lokalitu mezi knihovnou a křížem.

   Netrpělivě čekáme na schválení Komplexních pozemkových úprav Holasovice Loděnice, abychom mohli zahájit práce na novém územním plánu, který musíme mít schválen do konce roku 2020. Důvodem je nová legislativa v oblasti územního plánování a stavebního řádu.

   Máme příslib Moravskoslezského kraje, že by se konečně v letošním roce mohla provést rekonstrukce komunikace ve Štemplovci – průtah obcí. Ve Štempplovci jsme provedli kamerové zkoušky stávající kanalizace a zpracováváme pasport této kanalizace, abychom zjistili její skutečný technický stav.

   Ve Štemplovci a Kamenci máme ukončeny a schváleny komplexní pozemkové úpravy a připraveny pozemky pro výsadbu zeleně. V letošním roce opět využijeme dotačního titulu a provedeme výsadbu ve čtyřech lokalitách v těchto katastrálních územích. S vlastníky pozemků pod lipovou alejí na Hůrku stále vyjednáváme o revitalizaci této historické aleje, zatím vycházejí naše snahy naprázdno.

   Delší dobu připravujeme nový chodník z Holasovic do Loděnice, doprava na komunikaci z Holasovic do Loděnice je stále hustší a intenzívnější. Nedaří se nám dohodnout se Státním pozemkovým úřadem, který nevydá souhlas ani s projektovou přípravou na tuto stavbu. Musíme čekat na schválení komplexních pozemkových úprav, které nám „připraví pozemek“ pro tuto stavbu.

   Podobné problémy máme s nově plánovanou komunikací z Holasovic do Loděnice od Černé šopy přímo do střediska zemědělského družstva v Loděnici. Touto novou komunikací by se podstatná část dopravy do ZD přemístila mimo obytnou část Holasovic. Překážkou jsou opět komplexní pozemkové úpravy, jejichž schválením získá obec pozemek pod plánovanou komunikací do svého vlastnictví a může připravovat projektovou dokumentaci.

   Povodí Odry st.p. připravuje ochrannou hráz kolem řeky Opavy a suchý poldr nad Loděnicí v rámci protipovodňových opatřeních. Na suchý poldr nad Loděnicí je vydáno územní rozhodnutí a připravuje se dokumentace pro stavební povolení. Na ochrannou hráz v Holasovicích se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí a projednává se s vlastníky zásah této stavby do jejich pozemků. 

  Ve Dvoře v Holasovicích realizujeme stavbu zpevněných ploch před budovami muzea, připravujeme na místě zbourané stodoly nový objekt pro bydlení – Komunitní dům seniorů. Na základě výsledků architektonické soutěže budeme celý Dvůr postupně revitalizovat, hlavně s ohledem na finanční možnosti obce. Prostor za sokolovnou v současné době slouží pro potřeby obce jako dočasné sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, sklad materiálu a prostředků pro údržbu veřejných prostranství. Připravujeme nové prostory pro tento účel, abychom uvolnili Dvůr pro další záměry. V letošním roce provedeme sanaci svahu pod Dvorem, kde došlo k sesuvu tohoto svahu v loňském roce pravděpodobně poruchou kanalizace, která odváděla dešťovou vodu z prostoru Dvora.

   Na obecních pozemcích u nové ČOV v Holasovicích máme záměr zřídit podnikatelský okrsek pro místní podnikatele a drobné živnostníky. Projekční práce jsou závislé na novém územním plánu.

   Občané Loděnice v poslední době projevili velký zájem o zřízení sportovního a kulturního zařízení pro tuto místní část. Stále jsme vázáni platným územním plánem a pokoušíme se hledat prostory a vyjednávat o co nejrychlejší realizaci tohoto záměru.

   V Loděnici obec odkoupila nemovitost Loděnice 5 se záměrem rekonstruovat bývalý rodinný domek na malometrážní obecní byty a přemístit zde místní knihovnu z budovy mateřské školy. Dlouhodobým záměrem, proč jsme tuto nemovitost odkoupili, je dopravní napojení na záhumenní komunikaci pro případnou výstavbu v zahradách za rodinnými domy.

   V místní části Kamenec připravujeme prodloužení inženýrských sítí v lokalitě u vodojemu, kde vzniknou na obecním pozemku dvě nová stavební místa.

   Veřejné osvětlení ve všech místních částech by si zasluhovalo celkovou rekonstrukci, často při větších větrech dochází ke zkratům a vypnutí osvětlení. Budeme bedlivě sledovat vypsané dotační tituly a snažit se získat dotaci na tuto akci. Nejedná se jen o výměnu stávajících sodíkových svítidel za ledková, musí se provést i výměna vodičů, které jsou ještě v některých úsecích neizolované.

   V Holasovicích nad nádražím připravujeme v součinnosti se Sdružením I/11 – I/57 stavbu „Zklidnění dopravy v obci Holasovice“. V současné době máme platné územní rozhodnutí, zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení. Letos chceme získat stavební povolení a v roce 2016 stavbu zrealizovat. Budeme žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavba je pro nás velice důležitá, hlavně zřízením přechodu pro chodce od vlakového nádraží k Loděnici a tzv. vjezdové brány ze směru od Skrochovic, kde ani instalovaný měřič rychlosti nedonutí řidiče jet dovolenou rychlostí!

   V posledních létech využíváme nabídky na zaměstnání veřejně prospěšných pracovníků z řad nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce. Tímto způsobem se snažíme pomoci hlavně našim nezaměstnaným občanům, které zaměstnáváme jako „uklízeče veřejných prostranství“ po dobu většinou 12-ti měsíců. Nejeden z těchto krátkodobě zaměstnaných na naší obci si za tuto dobu najde stálé zaměstnání. V této spolupráci s úřadem práce budeme i nadále pokračovat.

   Velkou pozornost věnujeme životnímu prostředí, likvidaci biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, sběru tříděného odpadu na stálých sběrných místech. Pro občany naší obce organizujeme dvakrát ročně sběr nebezpečného odpadu a jednou ročně sběr pneumatik. Odebíráme našim občanům velkoobjemový odpad a zajišťujeme jeho likvidaci zákonem stanoveným způsobem.

   Kromě těchto vyjmenovaných záměrů se obec každodenně zabývá běžnými záležitostmi potřebnými pro chod obce a obecního úřadu. Staráme se o údržbu veřejných ploch a prostranství, sportovních ploch a dětských hřišť, hřišť v mateřských školách a dalších ploch. Dále zajišťujeme údržbu a ošetřování zeleně, v zimních měsících úklid sněhu z chodníků a místních komunikací.

   Důležitý je bezproblémový chod našich dvou mateřských škol a mistrní knihovny v Holasovicích, která jako středisková knihovna se stará o dalších 23 místních knihoven v okolních obcích.

   Přejme si všichni, aby se nám práce po celé volební období dařila a aby byli spokojeni hlavně naší občané.

                                                                                                  

                                                                               Ing. Václav Volný, starosta obce Holasovice